งานประชุมวิชาการ งานสัมนา และกิจกรรมภายในปี 2557

................

 
 
  15-16 ธันวาคม 2557 > Walk Smart เด็กเดินเท้าปลอดภัย เพราะผู้ใหญ่ใจดี
 
 
   
  > ณ โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
  > ณ โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง
  > ณ โรงเรียนวัดสร้อยทอง
  > ณ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
   
   
 
  09 ธันวาคม 2557 > ประชุม การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
 
   
 
  08 ธันวาคม 2557 > ประชุม หาแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษจากสารตะกั่ว ตกค้างในเด็ก
 
   
 
  02 ธันวาคม 2557 > งานสัมมนาความปลอดภัยทางยานยนต์ในอาเซียน
 
   
 
  01 ธันวาคม 2557 > งานสัมมนา ASEAN Automotive Safety Days
 
   
 
  20 พฤศจิกายน 2557 > งานรณรงค์..ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก
 
   
 
  17 พฤศจิกายน 2557 > งานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
 
   
 
  12 พฤศจิกายน 2557 > ประชุมสรุปผลการวิจัยโครงการบ้านปลอดบุหรี่
 
 
   
 
  11 พฤศจิกายน 2557 > ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รู้ ป้องกัน เฝ้าระวัง” สินค้าที่ไม่ปลอดภัยกับ สคบ.
 
   
 
  22 ตุลาคม 2557 > กิจกรรมสัปดาห์ป้องกันภัยจากพิษตะกั่ว ปี 2557
 
 
   
 
  16 ตุลาคม 2557 > นศพ.ปี 5 รพ.รามาธิบดี ศึกษาดูงานของศูนย์วิจัยฯ
 
 
   
 
  10 ตุลาคม 2557 > ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคพิษตะกั่ว
 
   
   
 
  15 กันยายน 2557 > ประชุมร่างยุทธศาสตร์ระดับชาติ ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
 
   
 
  08 กันยายน 2557 > ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 4 /2557
 
   
 
  07 สิงหาคม 2557 > นายกเทศมนตรี จากญี่ปุ่นเยือนศูนย์วิจัยฯ
 
   
 
  31 กรกฏาคม 2557 > เยียมชมศูนย์ทดสอบความปลอดภัยของเล่น
 
 
   
 
  25 กรกฏาคม 2557 > รู้เท่าทัน สินค้าอันตราย
 
 
   
 
  07 กรกฏาคม 2557 > ประชุมเด็กติดเกม คุกกี้รัน
 
 
   
 
  22 มิถุนายน 2557 > งาน Nexcare First Aid Training
 
 
   
 
  08 มิถุนายน 2557 > บรรยายเกี่ยวกับ การรณรงค์ ก่อน15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซด์ จ.อยุธยา
 
 
   
 
  31 พฤษภาคม 2557 > บรรยายเกี่ยวกับ การรณรงค์ ก่อน15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซด์
 
 
   
 
  08 พฤษภาคม 2557 >บรรยายให้ความรู้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50 เขตใน กทม.
 
 
   
   
 
  07 พฤษภาคม 2557 >บรรยายให้ความรู้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จาก 5 จังหวัด
 
 
   
 
  01 พฤษภาคม 2557 > งานประชุมวิชาการรามาธิบดี --ในหัวข้อ มลภาวะต่อชุมชน
 
 
   
 
  01 พฤษภาคม 2557 > งานประชุมวิชาการรามาธิบดี --การบาดเจ็บสมองของนักมวยเด็ก
 
 
   
 
  26 เมษายน 2557 > จัดกิจกรรม บ้านปลอดบุหรี่ และจัดกลุ่มย่อย
 
 
   
   
 
  24-25 เมษายน 2557 > โครงการก่อน15ปีไม่ขับ ขี่มอเตอร์ไซด์
 
 
   
  > โรงเรียนนำเสนอผลงาน #ก่อน 15 ไม่ขี่
  > กีฬาสีค่ายก่อน 15ไม่ขี่มอเตอร์ไซด์
  > กิจกรรมปาร์ตี้ #ก่อน15ไม่ขี่
  > กิจกรรม Networking และ คิดให้ดัง (Voice)
  > พิธีอำลาค่ายก่อน 15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซด์
   
   
 
  25 มีนาคม 2557 > ประชุมเชิงปฎิบัติการ มาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร
 
 
   
 
  21 มีนาคม 2557 > ประชุมบ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ
 
 
   
 
  10-12 มีนาคม 2557 >งานประชุมวิชาการ ปัญหาใหญ่สุขภาพเด็กไทยที่ถูกละเลย
 
 
   
  > เด็กไทย กับ ไอที หยุด..ทำลายสมองเด็กด้วย ไอที !!!
  > บุหรี่ กับ เด็กไทย..ก้าวต่อไปในการคุ้มครองเด็ก โดยแพทย์และพยาบาล
  > การบาดเจ็บสมองของเด็กชกมวยไทย และลดการตายของเด็กจากการจมน้ำ
   
   
 
  04 มีนาคม 2557 > ร่วมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 10ปี เพื่อจัดการความปลอดภัยในเด็ก
 

...........

Playlist กิจกรรมปี 2557

งานประชุม สัมนา และศึกษาดูงาน

...............

เกี่ยวกับเรา

ในปี 2008 พบว่าจำนวนเด็กตายปีละล้านคน ด้วยอุบัติเหตุและความรุนแรง ครึ่งหนึ่งของเด็กตายเป็นเด็กแถบ ทวีป South East Asia ส่วนในประเทศไทยตาย 3,000 คน

อันดับ 1. จมน้ำ 1,500 ราย

อันดับ 2. จราจร 700-800 ราย (จากการเดินถนน, มอเตอร์ไซด์)

...........................

สาเหตุการตายในเด็กเนื่องมาจาก

****

ปัจจัยทางร่างกาย

เด็กมีความเสี่ยงเนื่องจาก ศีรษะใหญ่ประมาณ 60% ของร่างกาย รอยต่อของกะโหลกศีรษะยังไม่ปิด เกิดเลือดออกง่าย กระดูกต้นคอหักง่ายเนื่องจากหัวหนัก กระดูกซี่โครงหักง่าย เลือดออกในปอดง่าย ปกติในเด็กเล็กตับม้ามแล่บออกมา ทำให้ตับแตกม้ามแตกได้ง่าย

****

ด้านพัฒนาการเรื่องการเรียนรู้

เด็กเริ่มเสี่ยงตั้งแต่อายุ 6 เดือน เพราะเด็กเริ่มมีการเคลื่อนไหว ในเด็กวัย 1 ปี เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะเด็กเริ่มเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้เอง พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กค่อนข้างดี แต่ไม่รู้จักการระวังภัยด้วยตัวเอง และ เมื่อ 1 ปีครึ่ง เด็กเริ่มรู้บางเรื่องที่ผู้ใหญ่บอก แต่ยังขาดประสบการณ์ ทำให้เกิดการตายในช่วงวัยนี้มาก พบว่า เด็กตายในช่วงอายุ น้อยกว่า 6 ปีกับช่วงวัยรุ่นมาก ในช่วงวัยเรียนไม่ค่อยเสี่ยง

****

ปัจจัยทางสังคม

ต้องดูว่าครอบครัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมเสี่ยงหรือไม่ เศรษฐานะต่ำพบว่าเสี่ยงมากกว่าครอบครัวที่เศรษฐานะดี ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละชุมชน การดูแลของครอบครัว ระบบเศรษฐกิจของครอบครัว สื่อที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค บรรทัดฐานของสังคม การนำไปสู่แนวทางการแก้ไข สร้างความคิดและความตระหนัก สร้าง Empowerment community ทำให้ชุมชนในการวิเคราะห์ถึงปัญหาการตายในเด็ก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมลดความเสี่ยง ประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้มีการเชื่อมโยงภาครัฐ ชุมชน และ policy เข้าด้วยกันโดยการผ่านสื่อในการกระตุ้น การแก้ไขปัญหาเป็นทีมสหวิชาชีพ และแก้ไขปัญหาพร้อมกัน กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวของชุมชนและสังคมที่เด็กและเยาวชนอาศัย

****

.......................

กลไกขับเคลื่อนองค์กร

ชุมชนปลอดภัย

คือการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

โดยมุ่งเน้นในการสร้างพฤติกรรมปลอดภัย และไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนร่วมและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ทั่งเชิงกายภาพ เทคโนโลยี การจัดการโดยมีตัวชี้วัดในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เชื่อมโยงองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มคนและสิ่งแวดล้อม

เช่น เด็กพิการด้อยโอกาส โครงการโรงเรียนปลอดภัย มองให้เห็นได้ทั้งขนาดและสาเหตุของปัญหา การบาดเจ็บ เน้นเอกสารการบันทึก เฝ้าระวัง บันทึกจุดเสี่ยง มีการสำรวจอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลได้ทั้งผลดำเนินงานและ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในชุมชน เรียนรู้และดำเนินการโดยชุมชนใดชุมชนหนึ่ง องค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่น และชักนำให้เกิดนโยบายที่สำคัญในระดับชาติได้