www.csip.org  
     
 
 
   

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
447 อาคาร5 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400

 
   
   
เบอร์โทรศัพท์ (02) 644-9080-81
 

 

   
สายรถประจำทาง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ถนนราชวิถี - ถนนพระรามที่ 6 - ถนนศรีอยุธยา
92,97,503,538
ถนนราชดำเนิน - ถนนศรีอยุธยา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
201,503
เทเวศร์ - ถนนศรีอยุธยา - ประตูน้ำ
72
   
   
   
   
เด -เด็กไทยปลอดภัย  
  -ชุมชนปลอดภัย  
  -โรงเรียนปลอดภัย  
  -ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย