ผลงานวิจัย
 
บทคัดย่อ โรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย

โรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย

      โครงการ “โรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย” เป็นกระบวนการ ( process ) พัฒนางานด้านความปลอดภัยของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมภายในโรงเรียน และขยายความรู้นั้นสู่ครอบครัวและชุมชนโดยกระบวนการดังกล่าวเกิดจากความต้องการของกลุ่มบุคคลที่สนใจและตระหนักถึงความปลอดภัยนักเรียน เกิดการดำเนินงานด้วยการเก็บข้อมูลการบาดเจ็บ(injury record) การเดินสำรวจสิ่งแวดล้อม(safety round) นำมาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และวางแผนแก้ไขปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานความจำเป็นและเร่งด่วน มีกิจกรรมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงหรือ
อันตรายให้หมดไปรวมทั้งการติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อลดจำนวนการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุ
      ผลการดำเนินงานของ 5 โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนสวนบัว โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถมศึกษา) โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์โรงเรียนวัดโบสถ์และโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกพบว่าเกิดกลุ่มดำเนินงานที่มีการพัฒนาและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามกระบวนการ มีกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยที่เกิดจากการวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขปัญหาของกลุ่มดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนด้านความปลอดภัย
ในวิชาสุขศึกษา ลูกเสือ ยุวกาชาด รวมทั้งมีการบูรณาการด้านความปลอดภัยในวิชาอื่น ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ครอบครัวชุมชนไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวนิทรรศการการอบรมเป็นต้นการดำเนินงานที่เกิดขึ้นส่งผลให้แต่ละโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนทางด้านนโยบายเรื่องความปลอดภัยที่ชัดเจนมากขึ้น
  
  ผลกระทบที่เกิดกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีการรับรู้ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
จากการได้รับความรู้ การปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น สิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของทุกโรงเรียนมีการปรับปรุงแก้ไขการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยดีขึ้น
      ผลลัพธ์ด้านการบาดเจ็บของนักเรียน ไม่พบการตายจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ
บางโรงเรียนได้เปรียบเทียบการบันทึกสถิติการบาดเจ็บ พบว่าลดลง และพบว่าการบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกหกล้มเอง หรือชนกับผู้อื่นแล้วล้มโดยไม่ตั้งใจและไม่มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ใด ๆ อันดับสองเกิดจากการกระทำโดยผู้อื่น เช่นการผลักการชกต่อยหรือการทำร้ายด้วยอุปกรณ์ต่างๆสาเหตุทั้งสองเกิดจากพฤติกรรม
มากกว่าสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสองสาเหตุนี้คิดเป็นร้อยละ 57 ของการบาดเจ็บทั้งหมด
การบาดเจ็บอื่น ๆ อีกร้อยละ 43 มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์รอบตัวร่วมกับพฤติกรรม พบว่าผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่นบันได โต๊ะรถและมีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีดท
ี่ใช้ในการเหลาดินสอ
      การบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดในห้องเรียนห้องปฏิบัติการ(ร้อยละ36.6)อันดับรองคือการบาดเจ็บที่จะเกิดบริเวณที่เล่น ที่ออกกำลังกาย คือสนามกีฬา สนามเด็กเล่น สนามหญ้า สวนหย่อม สระว่ายน้ำ (ร้อยละ 30.3) อันดับ 3 เกิดในบริเวณโครงสร้างตึกเรียนเช่น บันได ระเบียง (ร้อยละ 17.6) และพบว่า เวลาพักกลางวันเป็นเวลาที่มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บมากที่สุด (ร้อยละ 41.9) อันดับรองเป็นเวลาในระหว่างการเรียนการสอน(ร้อยละ 30.8)
       บาดแผลส่วนใหญ่เป็นบาดแผลถลอก ฟกช้ำ บาดแผลฉีกขาด บาดแผลทิ่มแทง ซึ่งไม่รุนแรง ตำแหน่งที่เกิดมักเป็นแขนขา (ร้อยละ 60) อันดับรองได้แก่ ศีรษะใบหน้า(ร้อยละ26)ฟัน(ร้อยละ5)และตา(ร้อยละ3)และร้อยละ76ของการบาดเจ็บสามารถให้การดูแลได้ในโรงเรียน ร้อยละ 24 ต้องนำส่งหน่วยรักษาพยาบาลภายนอก
      การรับรู้การดำเนินงานตามโครงการ จากการนำเสนอและเผยแพร่ของเครือข่ายและสื่อสารมวลชนส่งผลการรับรู้นั้นในระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เห็นชอบในกระบวนการดำเนินงานดังกล่าว ได้จัดทำคู่มือ “โรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย” เพื่อเผยแพร่หลักการและกิจกรรมการดำเนินงานสู่โรงเรียนที่สนใจ
      ข้อเสนอแนะของการดำเนินโครงการ “โรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย” ควรสร้างกระแสและขยายผลการทำโครงการฯจัดทำเอกสารคู่มือและการอบรมแก่โรงเรียนและผู้สนใจ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ สร้างการเรียนรู้และนำไปปฏิบัต
ิได้จริงควรขยายพื้นที่ดำเนินการและสร้างเครือข่ายให้มากขึ้นการกระจายสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดความตระหนักและรับรู้ขยายปัญหาการบาดเจ็บที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมต่างๆการสร้างองค์ความรู้ผสมผสานให้เกิดการบูรณาการทั้งทางด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ สร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีความชัดเจน รูปแบบหลากหลายให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการมากขึ้นและการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของโรงเรียนเพื่อใช้ในการตรวจสอบและปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัย
ที่เหมาะสมกับโรงเรียน

แค่ .wmv
ชั่ววูบ.wmv
เรื่องเหล้า.wmv
 
 
 
 
 << มิถุนายน  2 5 6 1 >> 
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mailing list
** กรุณากรอก Email **
 

 

 

 

 

 

Website pages content copyright © 2003 csip.org allright reserved.