css templatesCSIP

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP)


CSIP NEW UPDATE!!

ข่าวล่าสุด
เกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็ก

CSIP learning center

สื่อการเรียนรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย

เตือนภัยพ่อแม่ รถพยุงตัวเด็กไม่ได้มาตรฐาน
เสี่ยงอุบัติเหตุถึงชีวิต

ชี้รถมีล้อ คือ “รถพยุงตัว” ไม่ใช่ “รถหัดเดิน”
ทำเด็กเดินได้ช้ากว่าปกติเกือบ 6 สัปดาห์ ประโยชน์น้อย อันตรายสูง แต่เป็นที่นิยมใช้ของพ่อแม่ แนะถ้าจำเป็นให้ใช้แบบไม่มีล้อ แต่ที่เหมาะสมควรทำคอกกั้น ให้เด็กได้ฝึกคลาน และการดูแลเด็ก 0-3 ขวบควรให้อยู่ในระยะวงแขน ย้ำควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของใช้เด็กทุกรายการ 


C&H กันน็อคปกป้องสมองเด็ก

Mobirise

C&H กันน็อคปกป้องสมองเด็ก
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทย ได้ใช้หมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐาน และมีการออกแบบแผ่นรองใน เพื่อความพอดีกับศีรษะเด็ก ที่มีขนาดแตกต่างหลากหลายตามอายุ เพศ และรูปร่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับศีรษะของเด็กแต่ละคน นำไปสู่ความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต จากการไม่สวมหมวกกันน็อค

DekDontDrive

โครงการก่อนวัย15ปี
ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ ปลอดภัย หรือ เสี่ยงอันตราย ?
ผลการจัดอันดับรายงานการเกิด“อุบัติเหตุบนท้องถนน” ทั่วโลก
ปี 2558 โดยองค์การอนามัยโลก
พบว่าประเทศไทยเสี่ยงอันตรายอยู่ในอันดับ 2 ของโลกและสูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มอาเซียน

Safe Kids WalkThisWay

อุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุการตายของเด็กอันดับ 2 ของเด็กไทย (จมน้ำอันดับ 1) ประมาณ 1,000 รายต่อปี กลุ่มเด็กเดินเท้าจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการถูกรถชน ขณะเดินไป-กลับบ้านและโรงเรียน พบการเสียชีวิตกว่า 200 รายต่อปี ในขณะที่การบาดเจ็บมีจำนวนกว่า 3,000 รายต่อปี 

เร่งรัฐตรวจสอบเครื่องเล่นงานวัด

ปัจจุบันเครื่องเล่นที่ให้บริการตามงานมหรสพต่างๆ ตาม งานวัด งานกาชาด ฯลฯ เช่น ม้าหมุน รถบัมพ์ซิ่ง ชิงช้าสวรรค์ เป็นเครื่องเล่นที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงมากกว่า 60% เนื่องจากเจ้าของกิจการไม่มีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ขณะเดียวกันยังขาดการตรวจสอบความปลอดภัย จากหน่วยงานที่อนุญาตการตั้งเครื่องเล่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

ค่าย 10ทักษะความปลอดภัยและ
ค่ายเล่นรอบเมือง
สร้างพลังการเรียนรู้

กระบวนการพัฒนาที่ใช้กลยุทธการยึดสุขภาวะและศักยภาพของเด็กเป็นศูนย์กลาง นำไปสู่การออกแบบกระบวนการพัฒนาแนวใหม่ที่เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน

Child Safety
สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก


กลุ่มงานสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

การบาดเจ็บเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นสาเหตุนำการตายในเด็กไทยในปัจจุบัน
และยังมีแนวโน้มที่จะก่อปัญหามากขึ้นอีกในอนาคต ประสบการณ์จากประเทศพัฒนาบ่งบอกว่าการวิจัยเพื่อให้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยงและวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และมีพันธะจะนำสู่การปฏิบัติ (research to practice) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และนโยบายสาธารณะการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้นั้น จำเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง สร้างกระแสสังคม เคลื่อนไหวผู้กำหนดนโยบายในเวลาเดียวกัน

เด็กจมน้ำ ความรับผิดชอบของสังคม

I รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
ผู้ได้รับรางวัลผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทรางวัลหนึ่งทศวรรษของการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงข้อมูลการเสียชีวิตในเด็ก ข้อมูล 3 เดือนอันตราย
ภัยของเด็กจมน้ำ

ผอ.สถาบันเด็กฯโวย
กระทรวงดอง พรบ.มวยเด็กผิดกฎหมาย

แท้งแล้ว!! ร่าง กม.ห้ามต่ำกว่า 12 ปีชกมวย เหตุถูกดองจนไม่ทันสภา
ผอ.สถาบันเด็กฯ เซ็ง ก.ท่องเที่ยวฯ ทำแท้งร่าง กม.ห้ามเด็กต่ำกว่า 12 ปีชกมวย เหตุดองเรื่องจนไม่ทัน ครม. – สนช.พิจารณา จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องบังคับใช้ กม.ที่มีอยู่ จัดมวยเด็กต้องขออนุญาต มีอุปกรณ์ป้องกัน ห้ามชกติดกัน มีเวลาพักมากกว่า 21 วัน ชี้ชกติดๆ กันต้นตอทำเด็กตายสูง เผยหลายค่ายเริ่มจัดค่ายมวยเด็กมาตรฐานแล้ว รองรับต่างชาติ เน้นเชิงกีฬา รายได้ดีกว่า

Mobirise

ปัจจุบันเมืองไทยมีนักมวยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีมากกว่าหนึ่งแสนคน ต้องเดินสายขึ้นชกอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งชกเดิมพัน ชกชิงเงินรางวัลตามเวทีงานวัด งานเทศกาลต่างๆโดยอายุน้อยสุดที่พบคือ นักมวยเด็กเหล่านี้จะได้รับความกระทบกระเทือนจากการโดนชกที่ศีรษะอย่างน้อย 20 หมัดต่อไฟต์

CDD Child Death Deliberation

กลไกขับเคลื่อนองค์กร CDD ( child death deliberation ) เครื่องมือเพื่อสร้างความเข้าใจถึงเหตุและปัจจัยการเสียชีวิต ของเด็กจากอุบัติเหตุและความรุนแรงอย่าเป็นระบบโดยเก็บข้อมูล 4 ด้าน ( ครอบครัว, เหตุนำไปสู่การเสียชีวิต, ข้อมูลตำรวจ, ข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล) วิเคราะห์ข้อมูล(ค้นหาเหตุนำการเสียชีวิต)
แนวทางแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ

Child Abuse

ความรุนแรงในเด็ก เป็นปัญหาสำคัญของสังคม
ที่ต้องเร่งดำเนินการ
ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างจริงจัง
โดยหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน

ร่างแผนพัฒนาเด็กฯ ฉบับ2
มุ่งเน้นความรุนแรงในครอบครัว

ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - 2564 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ การดำเนินการของรัฐบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เด็กมีความรู้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

โครงการบ้านปลอดบุหรี่

ควันบุหรี่ ส่งผลกระทบด้านสุขภาพทั้งต่อตัวผู้สูบและคนไม่สูบ(แต่ได้รับสูดดมควัน) หรือที่เรียกกันว่า “ควันบุหรี่มือสอง”
คือ ควันจากปลายมวนบุหรี่ที่จุดไฟ และควันที่ผู้สูบบุหรี่สูดเข้าไปและหายใจออกมา ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมีถึง 70 ชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ควันบุหรี่มีผลต่อผู้สูบและผู้ไม่สูบได้รับควันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และที่สำคัญที่น่าเป็นห่วงมาก คือ ควันบุหรี่มีผลต่อเด็ก

ชุมชนปลอดภัย
A SAFE COMMUNITY

กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน มีความสำคัญต่อสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน

ซึ่งหลักการดำเนินงานของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องยึดหลักความร่วมมือกันของคนในชุมชนเป็นพื้นฐาน ตลอดจนต้องมีการประเมินกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่มีความถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยที่กำลังดำเนินการและที่จะจัดทำต่อไปในอนาคตบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้บุกเบิกอุบัติเหตุในเด็กของประเทศไทย

" ส่วนที่ผมเข้ามาจับงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและ
ความรุนแรงในเด็กนั้น เพราะเป็นหลักปฏิบัติว่าเวลาที่เด็กมาฉีดวัคซีน
กุมารแพทย์ต้องแนะนำการดูแลสุขภาพซึ่งมีทั้งหมด 7 เรื่อง
หนึ่งในนั้นคือการป้องกันอุบัติเหตุ "

เด็กไทยในศตวรรษที่ 21
เครือข่ายสร้างเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise