คุมเข้ม!!! ห้ามเด็ก 6ขวบ นั่งมอเตอร์ไซค์

   
 

ห้ามเด็ก 6ขวบ นั่งมอเตอร์ไซค์

 
   

ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการออกฉลากคำเตือน“ ไม่สมควรให้เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี หรือ เด็กที่เท้ายังไม่ถึงที่วางเท้า โดยสารรถจักรยานยนต ์ ” เป็นการเตือนให้รับรู้ถึง..อุบัติเหตุ
มิได้บังคับใช้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์

 
   
 

 
 

ข้อเสนอ การควบคุมฉลากรถจักรยานยนต์

โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก)
 
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP)