หลักการและเหตุผล

ควันบุหรี่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพั้งต่อตัวผู้สูบและคนไม่สูบ(แต่ได้รับสูดดมควัน) หรือที่เรียกกันว่า “ควันบุหรี่มือสอง” คือ ควันจากปลายมวนบุหรี่ที่จุดไฟ และควันที่ผู้สูบบุหรี่สูดเข้าไปและหายใจออกมา ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมีถึง 70 ชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ควันบุหรี่มีผลต่อผู้สูบและผู้ไม่สูบได้รับควันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และที่สำคัญที่น่าเป็นห่วงมาก คือ ควันบุหรี่มีผลต่อเด็ก

โดยพบว่า เด็กจะได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากมีขนาดของร่างกายที่เล็กกว่า มีอัตราการหายใจมากกว่า และมีระบบการหายใจร่วมกับระบบภูมือต้านทานที่ยังทำงานได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งควันบุหรี่มือสองสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในเด็กหลายอย่าง เช่น การตายอย่างเฉียบพลันในวัยทารก ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจหลายอย่าง ทำให้อาการหอบหืดแย่ลง ทำให้เกิดโรคของหูชั้นกลาง และทำให้การเจริญเติบโตของปอดช้าลง

นอกจากนี้เด็กที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมากขึ้น และต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น และมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากขึ้น และที่สำคัญเด็กที่อยู่ในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่ก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่ในอนาคตมากกว่า

จึงเป็นที่มาของการทำวิจัยในโครงการบ้านปลอดบุหรี่เพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในบ้านแล้วส่งผลกระทบต่อเด็กที่อาศัยในบ้าน โดยจะเริ่มระยะแรกที่จะดำเนินการกับกลุ่ม Control group จำนวน 100 คน เปรียบเทียบกับกลุ่ม Intervention group จำนวน 100 คน

...............

วัตถุประสงค์

1. ให้คำแนะนำเรื่องอันตรายของควันบุหรี่มือสองและแนวทางในการเลิกบุหรี่

2. สาธิตชุดอุปกรณ์ “บ้านปลอดบุหรี่” ( Quit Kit)

3. ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (Telephone counseling)

4. จัดกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมความเข้าใจ (Group meeting)

...............

วิธีการดำเนินงาน

ประกอบไปด้วยการให้คำแนะนำ 2 ส่วน ได้แก่

1. คำแนะนำเกี่ยวกับอันตรายของควันบุหรี่มือสองที่มีต่อเด็กรวมถึงคำแนะนำในการเลิกบุหรี่ โดยพยาบาลจากหน่วยงานแนะแนวและปรึกษาปัญหาสุขภาพ

2. คำแนะนำการใช้ชุดอุปกรณ์ “บ้านปลอดบุหรี่” โดยเจ้าหน้าที่ คำแนะนำเกี่ยวกับอันตรายของควันบุหรี่มือสองที่มีต่อเด็กพร้อมแนะนำวิธีเลิกบุหรี่

โดย: พยาบาลจากหน่วยงานแนะแนวและปรึกษาปัญหาสุขภาพ

อุปกรณ์: เอกสารแผ่นพับทั้ง 3 เรื่องที่อยู่ในชุดอุปกรณ์ “บ้านปลอดบุหรี่”

...............

VDO แนะนำโครงการบ้านปลอดบุหรี่

โครงการบ้านปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกรัก

...............

จัดกิจกรรมครอบครัวบ้านปลอดบุหรี่

วันที่ 20 เม.ย.2557

ทีมงานศูนย์วิจัยฯนำโดย

รศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

จัดกิจกรรม บ้านปลอดบุหรี่ และจัดกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมความเข้าใจ เกี่ยวกับบุหรี่และผลกระทบสุขภาพที่มีต่อเด็ก

> รับชมภาพนิ่ง

...............

บ้านปลอดบุหรี่ ที่นี่มีความรัก

สารคดี บ้านปลอดบุหรี่ ที่นี่มีความรัก

โดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื้อหาว่าด้วยเรื่องราวของสองครอบครัว ที่เข้าโครงการบ้านปลอดบุหรี่ เพื่อให้คนภายในครอบครัวที่สูบบุหรี่ มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อเด็กที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน

ตัดต่อถ่ายทำ BankRama

บทสารคดี ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์

ที่ปรึกษา รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

...............

.............
.............
.............

ผู้ปฏิบัติงาน

พญ.ยิ่งวรุณ ปานสมัย (แพทย์เจ้าของโครงการวิจัย)

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (แพทย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย)

นส.กรวิการ์ บุญตานนท์

นางเชาวนี ติยะบุตร

นส.เนตรนภา สนบัวทอง