ห่วงใยเด็กติดเกม
03 มีนาคม 2556 ณ ชุมชนแดงบุหงา กทม.

 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการอบรมและเสวนา
“ห่วงใยเด็กติดเกม”

วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 56

จัดโดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

อบรม ชุมชนแดงบุหงา ราชเทวี กทม.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 56

17.00- 17.10 กล่าวแนะนำโครงการ และแนะนำทีมงาน

17.10 -17.30 ท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

17.30 - 18.30 หนังสารคดี หนังสั้นและ ภาพนิ่ง“เด็กกับภัยติดเกม”
ประกอบคำบรรยาย (วิทยากร ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ และ วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์)

18.30 - 19.30 เปิดอก “คนติดเกม”
(สัมภาษณ์ โดย อาจารย์ปรีชา ชูทรัพย์ )

 

> รับชมภาพทั้งหมด