MobiriseChild Safety Promotion and Injury Prevention Research Center

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


CSIP NEW UPDATE!!

ข่าวล่าสุด
เกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็ก

เวทีพูดคุยสบายๆ
"เพื่อความปลอดภัยในเด็ก"

โครงการกำจัดจุดเสี่ยง
ขอเชิญ คุณพ่อคุณแม่ คุณครูและท่านที่สนใจ
ร่วมเรียนรู้จากเหตุการณ์จริง
จากทีมนักรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในเด็ก ผู้มีประสบการณ์ลงพื้นที่พิเคราะห์เหตุการตายในเด็กมากว่า 20ปี

โครงการ 8 ทักษะความปลอดภัยทางถนน
ในเด็กวัยเรียน

เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ออกนอกบ้านมากขึ้น เช่น ไปโรงเรียน ไปเล่นนอกบ้าน มักเล่นห่างไกลจากพ่อแม่ เล่นกันเป็นกลุ่ม และเริ่มมีการเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โดยสารรถยนต์ การเดินทางมีความเสี่ยงต่อเด็กเสมอ

CSIP learning center

สื่อการเรียนรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย

กลุ่มงานสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

การบาดเจ็บเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นสาเหตุนำการตายในเด็กไทยในปัจจุบัน
และยังมีแนวโน้มที่จะก่อปัญหามากขึ้นอีกในอนาคต ประสบการณ์จากประเทศพัฒนาบ่งบอกว่าการวิจัยเพื่อให้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยงและวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และมีพันธะจะนำสู่การปฏิบัติ (research to practice) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และนโยบายสาธารณะการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้นั้น จำเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง สร้างกระแสสังคม เคลื่อนไหวผู้กำหนดนโยบายในเวลาเดียวกัน

หมวดหมู่ป้องกันภัยในเด็ก

Mobirise

มวยเด็ก

Mobirise

ภัยสารเคมีและมลภาวะ

Mobirise

ภัยของเล่นเด็ก

Mobirise

เบาะนิsภัยเด็ก

Mobirise

ภัยสิ่งของเครื่องใช้

Mobirise

ภัยสนามเด็กเล่น

Mobirise

ภัยไอที

Mobirise

ลืมเด็กไว้ในรถ

Mobirise

ภัยรถรับส่งนักเรียน

Mobirise

ภัยกระเป๋าหนัก

Mobirise

หมวกนิรภัยในเด็ก

Mobirise

ภัยจักรยานยนต์

Mobirise

ภัยเด็กเดินเท้า

Mobirise

ภัยเด็กจมน้ำ

อภิปราย เรื่อง แนวทางการคุ้มครอง
และป้องกันนักมวยเด็ก ( 12 ก.ย.2565 )

ในการรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง
แนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทำงาน
ในรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กทำงาน : กรณีมวยเด็ก
ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว

Child Abuse

ความรุนแรงในเด็ก เป็นปัญหาสำคัญของสังคม ที่ต้องเร่งดำเนินการ
ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างจริงจัง
โดยหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน

ร่างแผนพัฒนาเด็กฯ ฉบับ2
มุ่งเน้นความรุนแรงในครอบครัว

ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - 2564 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ การดำเนินการของรัฐบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เด็กมีความรู้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

CDD Child Death Deliberation

กลไกขับเคลื่อนองค์กร CDD ( child death deliberation ) เครื่องมือเพื่อสร้างความเข้าใจถึงเหตุและปัจจัยการเสียชีวิต ของเด็กจากอุบัติเหตุและความรุนแรงอย่าเป็นระบบโดยเก็บข้อมูล 4 ด้าน ( ครอบครัว, เหตุนำไปสู่การเสียชีวิต, ข้อมูลตำรวจ, ข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล) วิเคราะห์ข้อมูล(ค้นหาเหตุนำการเสียชีวิต)
แนวทางแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ


โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ร่วมกับภาคีเครือข่าย

C&H กันน็อคปกป้องสมองเด็ก

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทย ได้ใช้หมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐาน และมีการออกแบบแผ่นรองใน เพื่อความพอดีกับศีรษะเด็ก ที่มีขนาดแตกต่างหลากหลายตามอายุ เพศ และรูปร่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับศีรษะของเด็กแต่ละคน นำไปสู่ความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต จากการไม่สวมหมวกกันน็อค

DekDontDrive

โครงการก่อนวัย15ปี
ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ ปลอดภัย หรือ เสี่ยงอันตราย ?
ผลการจัดอันดับรายงานการเกิด“อุบัติเหตุบนท้องถนน” ทั่วโลก
ปี 2558 โดยองค์การอนามัยโลก
พบว่าประเทศไทยเสี่ยงอันตรายอยู่ในอันดับ 2 ของโลกและสูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มอาเซียน

Safe Kids WalkThisWay

อุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุการตายของเด็กอันดับ 2 ของเด็กไทย (จมน้ำอันดับ 1) ประมาณ 1,000 รายต่อปี กลุ่มเด็กเดินเท้าจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการถูกรถชน ขณะเดินไป-กลับบ้านและโรงเรียน พบการเสียชีวิตกว่า 200 รายต่อปี ในขณะที่การบาดเจ็บมีจำนวนกว่า 3,000 รายต่อปี

โครงการบ้านปลอดบุหรี่

ควันบุหรี่ ส่งผลกระทบด้านสุขภาพทั้งต่อตัวผู้สูบและคนไม่สูบ(แต่ได้รับสูดดมควัน) หรือที่เรียกกันว่า “ควันบุหรี่มือสอง”
คือ ควันจากปลายมวนบุหรี่ที่จุดไฟ และควันที่ผู้สูบบุหรี่สูดเข้าไปและหายใจออกมา ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมีถึง 70 ชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ควันบุหรี่มีผลต่อผู้สูบและผู้ไม่สูบได้รับควันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และที่สำคัญที่น่าเป็นห่วงมาก คือ ควันบุหรี่มีผลต่อเด็ก


ชุมชนปลอดภัย
A SAFE COMMUNITY

กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน มีความสำคัญต่อสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน

ซึ่งหลักการดำเนินงานของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องยึดหลักความร่วมมือกันของคนในชุมชนเป็นพื้นฐาน ตลอดจนต้องมีการประเมินกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่มีความถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยที่กำลังดำเนินการและที่จะจัดทำต่อไปในอนาคตบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น

Mobirise

International Safe Community Certifying Centre (ISCCC) 
สมาชิกชุมชนปลอดภัยระดับสากลในประเทศไทย จาก ศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยสากล

Mobirise

เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน

Mobirise

อบต.วังทรายพูน จ.พิจิตร

Mobirise

เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ จ.อยุธยา

Mobirise

ทต.เวียงสา และทต.กลางเวียง จ.น่าน

ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน

โครงการโรงเรียนปลอดภัย!!

ปัญหาการบาดเจ็บของนักเรียน ทั้งเรื่องอุบัติเหตุและความรุนแรง โรงเรียนควรสร้างระบบความปลอดภัย 6 ด้าน ได้แก่
สิ่งแวดล้อมกายภาพปลอดภัย  ระบบคุ้มครองภัยจากบุคคล เดินทางปลอดภัย ความปลอดภัยในการเรียนการสอน หลักสูตรความปลอดภัย ความพร้อมด้านฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดสิ่งแวดล้อมและสร้างพฤติกรรมปลอดภัย นอกจากนี้
กระบวนการดำเนินงานนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยแก่ครอบครัวและชุมชนด้วย


หลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

เรียนรู้ความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะภัยในพื้นที่ สามารถวางมาตรการและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพื้นฐานให้ปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาตินั้นๆ และหากประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ ก็สามารถฟื้นตัวได้ด้วยแนวทางและทรัพยากรที่มีในระยะเวลาที่เหมาะสมได้

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้บุกเบิกอุบัติเหตุในเด็กของประเทศไทย
" ส่วนที่ผมเข้ามาจับงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและความรุนแรงในเด็กนั้น เพราะเป็นหลักปฏิบัติว่า
เวลาที่เด็กมาฉีดวัคซีน กุมารแพทย์ต้องแนะนำการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีทั้งหมด 7 เรื่อง
หนึ่งในนั้นคือการป้องกันอุบัติเหตุ "


ภาพยนต์เรื่องนี้ขอมอบให้แก่ ผู้ประกอบอาชีพผู้ดูแลเด็กปฐมวัยทุกท่าน
ที่เสียสละทุกสิ่ง เพื่อปกป้องและพัฒนาการเด็ก ให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต
"โครงการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Mobirise
Address

Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP)
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Rama VI Road, Bangkok, 10400, Thailand